haeder-11

Statuten

Hieronder kunt de statuten bekijken door op de knop te drukken.

Bekijk statuten W.V. Aegir

 

Huishoudelijk reglement

De algemene vergadering, gelet op artikel 27 van de statuten, heeft op 22-11-2013 on-derstaand Huishoudelijk reglement goedgekeurd en vastgesteld.


De algemene vergadering heeft op 23 november 2018 enkele aanpassingen doorgevoerd in zowel het huishoudelijk reglement als in het jachthavenreglement.


Algemeen

Artikel 1.
In alle gevallen waarin de statuten en andere reglementen niet voorzien, beslist het be-stuur.


Bestuur

Artikel 2.

De voorzitter heeft de leiding van alle vergaderingen.

Artikel 3.

Hij wordt tijdens afwezigheid vervangen door een door de voorzitter aangewezen bestuurslid. Indien de voorzitter geen ander bestuurslid heeft aangewezen beslist het bestuur omtrent de vervanging.

Artikel 4.

1. De voorzitter roept het bestuur bijeen zo dikwijls hij dat nodig oordeelt.
2. Hij is tot zodanige bijeenroeping verplicht, indien tenminste twee leden van het bestuur zulks van hem verlangen. De oproepingen geschieden per email, met vermelding van redenen van de bijeenkomst.

Artikel 5.

De penningmeester is belast met het innen en het beheer van de gelden van de vereniging. Hij verschaft het bestuur alle inlichtingen en inzage van de stukken en maakt tijdig ieder jaar de rekening en verantwoording op, die na goedkeuring door het bestuur aan de algemene vergadering in de voorjaarsvergadering ter vaststelling wordt voorgelegd. Hij legt in de najaarsvergadering aan de algemene vergadering een begroting voor het komende jaar over.

Artikel 6.

 1. De secretaris maakt van iedere vergadering een besluitenlijst op. Voorts houdt de secretaris de actielijst en de doorlopende lijst van resultaten bij.
 2. Daarnaast verzorgt hij de correspondentie, is hij bewaarder van de archieven en houdt hij het ledenregister bij.
 3. Hij stelt het jaarverslag op, dat ieder jaar in de algemene vergadering in het voorjaar namens het bestuur wordt uitgebracht.

Artikel 7.

Met inachtneming van het vorige artikel verdeelt het bestuur de verdere werkzaamheden onder de leden.


Vergoedingen

Artikel 8.

 1. Aan de krachtens artikel 12, lid 3 van de statuten genoemde persoon, die onder de verantwoordelijkheid van het bestuur bepaalde onderdelen van de taak van het be-stuur kunnen uitvoeren, kan een vergoeding worden verleend.
 2. Aanstelling en ontslag van bezoldigde krachten geschiedt door het bestuur.
 3. Wanneer de vereniging overgaat tot het aanstellen van bezoldigde krachten, anders dan de hulp aan de terreincommissie, zullen jaarlijks op de voorjaarsvergadering naast de rekening en verantwoording over het afgelopen jaar een begroting voor het komende jaar worden ingediend.


Administrateur

Artikel 9.

Het bestuur kan zich ter verlichting van zijn taak terzijde laten staan door een administrateur.

Artikel 10.

De door bestuurs-, commissieleden of de administrateur ten behoeve van de vereniging gemaakte kosten, worden indien mogelijk aan het einde van iedere maand doch minimaal een maal per kwartaal op een getekend declaratieformulier met bewijsstukken door de penningmeester vergoed.


Financiële bijdragen

Artikel 11.

Gelet op het bepaalde in artikel 9 van de statuten zal het bestuur op de algemene ver-gadering, die in het najaar gehouden wordt, voorstellen doen ten aanzien van de gelden-de contributies en haven- en liggelden voor het volgende jaar.

Artikel 12.

Kandidaat-leden en kandidaat-juniorleden, die zich lopende het jaar aanmelden, zijn pro rata contributie en eveneens pro rata eventuele haven- en liggelden verschuldigd.

Artikel 13.

 1. Alle facturen van Aegir moeten binnen 30 dagen na factuurdatum zijn betaald.
 2. Nota's voor lesgelden dienen voor aanvang van de lessen te zijn betaald.
 3. Het bestuur kan de betaaltermijn verlengen. In dat geval stelt het bestuur een nieu-we betaaldatum vast.
 4. Bij betaling na de uiterste betaaldatum wordt een aanmaning verzonden en is een toeslag van 20% over het openstaande bedrag verschuldigd. Indien het openstaande bedrag met de toeslag van 20% niet binnen 30 dagen is betaald, volgt wederom een aanmaning met een toeslag 20%; zodoende wordt de toeslag 40%, over het nog niet betaalde bedrag. Indien er dan nog niet binnen 30 dagen is betaald volgt een incas-soprocedure. 
 5. De kosten van de incassoprocedure zijn voor rekening van de debiteur.

Artikel 14.

Indien na herhaalde aanmaning en dertig dagen na de start van de incassoprocedure be-taling achterwege blijft, zal de nalatige op de eerstvolgende algemene ledenvergadering voor ontzetting uit het lidmaatschap worden voorgedragen.

Artikel 15.

Bij een ontzetting uit het lidmaatschap zal de vereniging zich alle rechten tot invordering van het verschuldigde bedrag voorbehouden.

Artikel 16.

Een lid, die uit het lidmaatschap is ontzet, kan niet binnen vijf jaar als lid worden voor-gedragen.

Artikel 17.

Van de ontzetting uit het lidmaatschap kan door het bestuur aan andere verenigingen en instanties kennis worden gegeven.


Commissies

Artikel 18.

 1. In artikel 15, lid 3 van de statuten wordt het bestuur de mogelijkheid gegeven com-missies in te stellen. In deze commissies kunnen door het bestuur als leden worden benoemd, bestuursleden, leden, leden van verdienste en juniorleden.
 2. Voor zover bij de afzonderlijk te noemen commissie geen aparte bepalingen zijn ver-meld, gelden de volgende algemene regels.
 3. Ingevolge artikel 15, lid 3 van de statuten zijn alle commissies verantwoording ver-schuldigd aan het bestuur.
 4. Voor zover door commissies gelden worden geïnd of beheerd gedurende of met be-trekking tot verenigingsactiviteiten, is men in zoverre rekening en verantwoording verschuldigd aan de penningmeester.


Artikel 19

In elk geval zijn er de volgende commissies:

 1. De commissie haven, terrein en veiligheid. Van deze commissie maakt tenminste een bestuurslid deel uit. Dit bestuurslid draagt de titel van Havencommissaris. De commissie heeft onder meer als taak:
  1. het adviseren van het bestuur met betrekking tot alle zaken het onderhoud, vernieuwing en uitbreiding van de jachthaven of het clubgebouw, alsmede de veiligheid van de voorzieningen en het veilige gebruik daarvan,
  2. het beheer van de gereedschappen en eventueel andere aangekochte materia-len,
  3. het houden van toezicht op de voortgang van opgedragen werkzaamheden,
  4. het houden van toezicht op de handhaving van dit reglement voor zover het gedragsregels betreft en het jachthaven reglement.
 2. De Redactiecommissie, die is belast met de redactie en de uitgaven van het clubblad en is, met inachtname van artikel 15 lid 3 van de statuten en artikel 18 lid 3 van dit reglement, verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.
 3. De Zeilcommissie, die is belast met de uitvoering van zeilactiviteiten ten behoeve van de leden van de vereniging, zoals de (jeugd)opleidingen en de wedstrijden, waarbij de nadruk gelegd wordt op de watersport in de breedste zin van het woord.
 4. De Kascontrolecommissie, die voert haar taken uit in overeenstemming met het be-paalde in artikel 17, lid 7, 8 en 9 van de statuten. Tijdens de algemene ledenverga-dering in het voorjaar doet de kascontrolecommissie verslag van haar bevindingen en kan zij de algemene vergadering voorstellen de financiële jaarstukken goed te keu-ren. Na deze goedkeuring kan de algemene vergadering het bestuur decharge te ver-lenen over het gevoerde financiële beleid. Bij geen dechargeverlening geeft de alge-mene vergadering aanwijzingen aan het bestuur en dient de zittende commissie ge-handhaafd te blijven.
 5. De Kennismakingscommissie. Met betrekking tot deze commissie geldt het volgende:
  1. De kennismakingscommissie bestaat uit vier leden, waarvan de voorzitter wordt benoemd door en uit het bestuur. De overige drie leden worden gekozen uit en door de stemgerechtigde leden op de algemene ledenvergadering, die in het voorjaar gehouden wordt. Bij gelijke stemming geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
  2. Elk jaar treedt bij toerbeurt één van de drie leden af, die op voordracht door het bestuur terstond herkiesbaar is. Schriftelijke kandidaatstelling is hierbij niet vereist.
  3. De commissie kan kandidaat-leden voor zich doen verschijnen en handelt ver-der volgens het bepaalde in de Art. 5, 6 en 7 van de statuten.
 6. De Ontspanningscommissie, die in overleg met het bestuur de ontspanningsevene-menten in en buiten het clubhuis organiseert.


Sponsoren

Artikel 20.

 1. Sponsoren kunnen buitengewoon lid in de zin van artikel 3, lid 7, van de statuten zijn.
 2. Leden aan wie door sponsors zaken en/of gelden ten behoeve van de vereniging of evenementen van de vereniging worden toegezegd of aangeboden dienen daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan het bestuur.

Gedragsregels

Artikel 21.

 1. Leden dienen zich te gedragen als een goed lid van de vereniging betaamt.
 2. Dit houdt onder meer in dat de bepalingen bij of krachtens de statuten en de regle-menten van de vereniging zijn gesteld moeten worden nageleefd.
 3. Het bestuur is bevoegd personen die in strijd met het eerste lid handelen, indien de omstandigheden dat noodzakelijk maken, de toegang tot het terrein voor een bepaal-de tijd te ontzeggen.
 4. Indien zodanig wordt gehandeld in strijd met het eerste lid dat een naar het oordeel van het bestuur ongewenste situatie optreedt, kan het bestuur een last onder dwang-som opleggen, waarbij het betrokken lid de opgelegde dwangsom aan de vereniging verbeurt indien hij binnen een door het bestuur vastgestelde periode geen einde maakt aan de desbetreffende ongewenste situatie.
 5. Indien de situatie dat in verband met de veiligheid, de hygiëne of de interne orde nadrukkelijk vordert kan het bestuur op kosten en voor risico van het desbetreffende lid een einde maken aan de ongewenste situatie.
 6. Tegen de beslissingen van het bestuur, bedoeld in lid 3 en 4 kan het betrokken lid 30 dagen na het verzenden van de beslissing bezwaar maken bij het bestuur.
 7. Het bestuur stelt het betrokken lid in de gelegenheid om op het bezwaar zo spoedig mogelijk, doch binnen 4 weken na het indienen van het bezwaar te worden gehoord.
 8. Het bestuur beslist op het bezwaar binnen 3 maanden na het indienen daarvan.
 9. Van de beslissing op bezwaar bedoeld in het vorige lid staat beroep open bij de al-gemene vergadering. Artikel 7 van de statuten is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 22.

Het bestuur kan leden die niet aan hun verplichting ingevolge artikel 10, lid 5 van de statuten voldoen een boete opleggen, die vooraf is goedgekeurd door de Algemene ver-gadering.


Slotartikel

Artikel 23.

Dit reglement kan worden aangehaald als: “Huishoudelijk reglement”.

 

Reglement voor haven, terrein, veiligheid, clubgebouw en jachthaven

Artikel 1.

 1. Het beheer van het terrein, het clubgebouw, de jachthaven, alsmede starttoren, hijs-installatie, hellingen enz. gelegen aan het Prinsemolenpad te Rotterdam of elders, berust bij het bestuur.
 2. Het dagelijks beheer daarover berust namens het bestuur bij de commissie haven, terrein en veiligheid.

Artikel 2.

De toegang tot het terrein, de clubgebouwen de jachthaven is uitsluitend toegestaan aan leden en hun introducees en aan degenen, die hiertoe tevoren toestemming hebben gekregen van het bestuur of van de commissie.

Artikel 3.

De commissie ziet toe op handhaving van dit reglement en mogelijk andere hierop van toepassing zijnde bepalingen van statuten en andere reglementen.

Artikel 4.

 1. De commissie wijst namens het bestuur op verzoek van het desbetreffende lid toe:
  1. een ligplaats in de haven of op het terrein,
  2. een kast,
  3. een plaats in het botenrek, of
  4. een plaats in de motorenloods.
 2. Het lid is hiervoor een krachtens artikel 9 van de statuten vastgestelde bijdrage ver-schuldigd, waarvoor het lid van het bestuur een nota ontvangt.
 3. Artikel 13 van het Huishoudelijk reglement is van overeenkomstige toepassing. 
 4. De toewijzing geschiedt voor de duur het kalenderjaar.
 5. Leden die hun vaartuig ’s winters buiten Aegir willen stallen kunnen de winterstallingskorting aanvragen. Deze aanvraag dient men voor 1 augustus van de aankomen-de winter in de website kenbaar te maken.
 6. In geval van toewijzing van een ligplaats kast, plaats in het botenrek of plaats in de motorenloods is het lid verplicht een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid af te sluiten voor het vaartuig, de motor of andere zaak dat of die hij op of in de toegewezen ligplaats, kast, botenrek of motorenloods aanwezig heeft. Het lid is ver-plicht om op eerste verzoek van of namens het bestuur daarvan een bewijs over te leggen.
 7. Een persoon aan wie geen ligplaats, kast, plaats in het botenrek of motorenloods is toegewezen en desalniettemin een vaartuig of motor of ander goed op het terrein aanwezig heeft, kan gehouden worden een overeenkomstig het tweede lid vastge-stelde bijdrage te voldoen. Artikel 13 en artikel 21 van het Huishoudelijk reglement zijn hier van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5.

 1. De toewijzing van een ligplaats kan door het lid per maand worden opgezegd.
 2. De overige in het vorige artikel genoemde toewijzingen kunnen door het lid per jaar worden opgezegd.
 3. Opzegging geschiedt schriftelijk aan de haven- en terreincommissie en tenminste één maand voor het gewenste einde van de toewijzing.

Artikel 6.

 1. Indien er in de haven geen plaatsen meer beschikbaar zijn wordt door het bestuur een wachtlijst aangelegd.
 2. Slechts leden of aspirant-leden kunnen op de wachtlijst worden geplaatst.
 3. Leden hebben bij plaatsing op de wachtlijst voorrang boven aspirant-leden. Leden worden op de wachtlijst gerangschikt naar de datum van lidmaatschap, aspirant-leden worden gerangschikt naar datum van inschrijving.
 4. Indien een wachtlijst is aangelegd kunnen leden of aspirant-leden niet voor een tweede of meerdere plaatsen in de haven in aanmerking komen en kunnen zij daar-voor niet op de wachtlijst worden geplaatst.
 5. De omstandigheid dat men eerder in de haven een ligplaats had, geeft geen aan-spraak op voorrang op de wachtlijst.

Artikel 7.

Indien de beschikbare ruimte dit toelaat, kan de commissie een tijdelijke plaats toewijzen aan een lid van een andere watersportvereniging aangesloten bij het K.N.WV., ech-ter als regel voor een periode van niet langer dan 14 dagen. Het bestuur stelt het verschuldigde tarief vast.

Artikel 8.

Bij niet-betaling van de nota’s voor de ligplaatsen, de plaatsen in motorenloods, botenrek en de kasten binnen de gestelde betalingstermijn vervalt het recht op de plaats of kast. Na betaling van de nota, verhoogd met de toeslag bedoeld in artikel 13, lid 5 van het Huishoudelijk reglement, beslist de haven- en terreincommissie of alsnog de ge-wenste plaats of kast kan worden toegewezen.

Artikel 9.

Een lid dat voor de eerste maal een plaats toegewezen krijgt is entreegeld verschuldigd. Bij voor de eerste maal toewijzen van een tweede of volgende plaats is hierop eveneens entreegeld verschuldigd. Indien een lid de toewijzing van ligplaats heeft opgezegd en men na een periode van twee jaar of langer weer een in aanmerking wil komen voor de toewijzing van een zomer- of winterplaats, is het entreegeld wederom verschuldigd.

Artikel 10.

Het recht op een plaats of kast kan onmiddellijk worden ingetrokken, indien:

 1. het lidmaatschap wordt beëindigd;
 2. bij niet-betaling volgens artikel 8 van dit reglement;
 3. het vaartuig gevaar oplevert voor zijn omgeving;
 4. niet voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 11 van dit reglement.

Artikel 11.

Een lid dat een plaats is toegewezen dient er zorg voor te dragen, dat zijn vaartuig of trailer, naar oordeel van de haven- en terreincommissie, in goede staat van onderhoud verkeert en deugdelijk afgemeerd of opgeborgen op de aan hen toegewezen plaats ach-terblijft. Zijn vaartuig of trailer dient voorzien te zijn van een Aegirsticker met naam, jaartal en lidnummer.

Artikel 12.

 1. Eigenaren van vaartuigen of andere eigendommen, die zich op het terrein, in het clubgebouw of haven bevinden, zijn aansprakelijk voor alle letsel en schade, welke door hun toedoen of nalatigheid worden veroorzaakt aan verenigingseigendommen of in dienst van de vereniging zijnde personen, en/of aan alle andere zich aldaar bevindende personen of eigendommen.
 2. Ieder die gebruik maakt van de zich op en aan het terrein bevindende outillage of gebruik maakt van in dienst van de vereniging zijnde personen, doet dit geheel voor eigen risico.
 3. De vereniging is op generlei wijze aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, ont-staan door welke oorzaak dan ook, aan zich op het terrein of elders bevindende za-ken van leden of van derden.

Artikel 13.

Leden zijn verplicht de bepalingen van de statuten en van de andere reglementen na te leven en bovendien het volgende in acht te nemen:

 1. De goede orde en rust dienen gehandhaafd te worden.
 2. Eigendommen dienen behoorlijk te worden opgeborgen aan boord van het betreffende vaartuig of in de betreffende kast of op daartoe door de commissie aan te wijzen plaatsen. Het laatste geldt ook in het bijzonder voor motorbrandstoffen en andere licht ontvlambare stoffen, voor aanhangmotoren. Het is ten strengste verboden mo-torbrandstoffen of licht ontvlambare en giftige stoffen in de kasten van het clubge-bouw opgeslagen te hebben.
 3. Afval dient uitsluitend te worden gedeponeerd in de zich op het terrein bevindende vuilnisvaten of op daartoe door de commissie aan te wijzen plaatsen.
 4. Het is niet toegestaan tussen de steigers te zeilen of te zwemmen of zich in badkleding in het clubgebouw te vertonen.
 5. Langdurig laten draaien van motoren in de haven en op het terrein is verboden.
 6. Zonder toestemming van de commissie mag aan de steigers niets worden veranderd of gespijkerd.
 7. Het bouwen van vaartuigen, waaronder tevens wordt verstaan het afbouwen van een casco en het ingrijpend verbouwen van een bestaand vaartuig, is uitsluitend toege-staan met van het bestuur verkregen schriftelijke toestemming, waarin wordt bepaald binnen welke termijn de werkzaamheden moeten zijn beëindigd.
 8. Honden moeten aan de lijn gehouden worden.
 9. Rijwielen, bromfietsen en motorfietsen dienen op de daarvoor bestemde plaatsen te worden achtergelaten.
 10. Het terrein is uitsluitend toegankelijk voor voertuigen indienen voor zover daar op de aangewezen plaatsen ruimte voor is. Met het oog op de veiligheid geldt in alle gevallen een maximumsnelheid van 5 km/uur.
 11. Het is verboden het water van de jachthaven te verontreinigen door het overboord zetten van afvalolie of verontreinigd water, of op enige andere wijze.
 12. Het is verboden om in de jachthaven de onderwatertoiletten te gebruiken.
 13. Het is niet toegestaan boten af te spuiten met leidingwater zonder toestemming van de commissie.
 14. Alle aanwijzingen van de of het bestuur dienen terstond te worden opgevolgd.

Artikel 14.

De botenkranen, het laadgerei en andere faciliteiten mogen uitsluitend met toestemming van de commissie worden gebruikt. Volgens artikel 12, lid 3, van dit reglement geschiedt dit geheel voor eigen risico.

Artikel 15.

1. Bij werkzaamheden aan de boot op de kant dient er een zeil onder de boot te worden geplaatst. Het chemisch afval dient voor eigen rekening te worden afgevoerd. Tevens geldt er een droogschuurverbod van half maart tot 1 april om de leden de mogelijkheid te bieden hun boot af te lakken voordat de boot te water gaat.

Artikel 16.

1. Voor elk gebruik van helling, laadgerei en/of andere faciliteiten is een bedrag verschuldigd dat is goedgekeurd door de algemene vergadering.
2. De commissie of de beheerder dient voor het gebruik toestemming te geven en zal voor het ontvangen bedrag een kwitantie afgeven.

Artikel 17.

 1. In verband met de veiligheid van personen en goederen dient het hek bij de ingang van het terrein zoveel mogelijk gesloten te zijn. 
 2. Het bestuur kan bij bijzondere gelegenheden bepalen dat het hek geopend blijft.

Artikel 18.

 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
 2. Indien omstandigheden dat noodzakelijk maken kan het bestuur van dit reglement afwijken.

Artikel 19.

Dit reglement kan worden aangehaald als: “Jachthavenreglement”.

 
 
 

Aankomende activiteiten

APR
1
Boten te water1

Haven

APR
1
Paasklaverjassen

Ontspanning

APR
1
Paasklaverjassen

Ontspanning

APR
7
Goede vrijdag

Feestdag

APR
8
Boten te water 2

Haven

APR
9
1e Paasdag

Feestdag

APR
10
2e Paasdag

Feestdag

APR
15
Klusdag 3

Klusdag

 

W.V. Aegir is aangesloten bij:

logo-watersportverbond-h60 logo-cwo-web-h60 logo-proregatta-h60 logo-sponsorkliks-h60

Adres WV Aegir

Clubgebouw WV Aegir
Prinsemolenpad 4
3054 XM Rotterdam

010 - 422 11 08
ofni.[antispam].@wv-aegir.nl

 
Volg ons op Facebook 
 
 

Openingstijden

Zomerseizoen: 1 april tot 1 oktober

Maandag gesloten
Dinsdag 12:00 - 19:00 uur
Woensdag 12:00 - 19:00 uur
Donderdag 12:00 - 24:00 uur
Vrijdag 14:00 - 20:00 uur
Zaterdag en zondag 10:00 - 20:00 uur


Winterseizoen: 1 oktober tot 1 april

Maandag, dinsdag, vrijdag gesloten
Woensdag 12:00 - 19:00 uur
Donderdag 14:00 - 24:00 uur
Zaterdag en zondag 12:00 - 20:00 uur

Tijdens wedstrijden of evenementen kan dit wijzigen. Dit zal dan tijdig in de nieuwsbrief worden aangegeven.

Locatie clubgebouw